Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NEDERLAND MET BEZOEKERS

Hoofdstuk 1: Algemeen

Hoofdstuk 2: Privacy bepalingen en voorwaarden registratie Bezoeker
Hoofdstuk 3: Voorwaarden voor het bezoeken van Evenementen
Hoofdstuk 4: Voorwaarden voor te leveren diensten of producten door derden

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Artikel 1: Glow-Run product van A-Way Events & Wellness B.V. en deze algemene voorwaarden

1.1 

Deze algemene voorwaarden wordt verstaan: Onder organisator: A-Way Events & Wellness B.V. Onder deelnemer: diegene die met het aanschaffen van een ticket een overeenkomst van deelname is aangegaan. Onder evenement:  Glow-Run

1.2   

Deelnemer kan tegenover de Organisator geen rechten ontlenen aan overeenkomsten ter zake van deelname, strijdig met deze algemene voorwaarden. Derden kunnen tegenover Organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen. In geval de vastgestelde data en/of tijdstippen gewijzigd worden, blijven deze algemene voorwaarden ongewijzigd van kracht. 

1.3     

Deze algemene voorwaarden  gelden uitsluitend jegens particulieren en uitdrukkelijk niet jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contractspartij in relatie tot A-Way Events & Wellness B.V.

Op rechtsverhoudingen tussen A-Way Events & Wellness B.V. en een professionele contractpartij zijn andere algemene voorwaarden van de Glow-Run dan de onderhavige van toepassing.

Artikel 2: Kenbaarheid en toepassing van deze Algemene Voorwaarden

2.1         

Deze algemene voorwaarden zijn elektronisch beschikbaar op de Website.

2.2         

Op de Website de Glow-Run staat duidelijk aangegeven de adres- en contactgegevens van A-Way Events & Wellness B.V. die verantwoordelijk is voor de inhoud van haar Website.

2.3      

Bij enige aankoop van een goed of afname van een dienst via een Website en bij registratie van de Bezoeker op de Website, heeft de Bezoeker de mogelijkheid  om kennis te nemen van de algemene voorwaarden voordat hij overgaat tot het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg.


Artikel 3: Definities 

“Algemene voorwaarden”:

De  onderhavige  algemene  voorwaarden  zijn van  toepassing  op  iedere  rechtsverhouding tussen een consument (hierna de Bezoeker) en A-Way Events & Wellness B.V. met betrekking tot de onderwerpen die geregeld zijn in deze voorwaarden.

“A-Way Events & Wellness B.V. ”:

A-Way Events & Wellness B.V. welke gebruiker is van deze algemene voorwaarden jegens de Bezoeker van haar Website of haar Evenement waarvoor deze in alle opzichten verantwoordelijk  voor is. A-Way Events & Wellness B.V. heeft eigen activiteiten, zoals een eigen website of Evenement;

“Website”:

Iedere website van A-Way Events & Wellness B.V. zoals deze door die rechtspersoon geëxploiteerd en aangeboden wordt, op welke website deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en waarop – al dan niet tegen betaling - aangeboden kan worden: nieuws, acties, prijsvragen, wedstrijden,  informatie  en streamings,    merchandise, een forum of sociaal  netwerk  en waarop eventueel diverse diensten van derden worden aangeboden met betrekking tot de verkoop van tickets, verkoop van vervoersbewijzen of hotelkamers of andere diensten of produkten;

“Diensten van derden”:

Diensten en produkten van derden die worden aangeboden  op, dan wel via, een Website welke voor de Bezoeker zichtbaar worden middel het doorklikken naar een pagina van deze derde binnen de Website of middels een hyperlink naar een volgende webpagina, op welke diensten en produkten van de derde steeds de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder van diensten en producten jegens de Bezoeker geldig zijn en door de Bezoeker dienen te worden aanvaard voordat een product of dienst wordt afgenomen;

“Bezoeker”:

De Bezoeker van een Website en/of van een Evenement, of een koper van een Product op de Website, al naar gelang de strekking van de bepaling in deze voorwaarden. De Bezoeker is steeds  een consument  die niet handelt  in de uitoefening  van een beroep  of bedrijf  of namens deze en de Bezoeker is degene die door de wet als ”wederpartij” wordt aangeduid in artikel 6: 231 sub c Burgerlijk Wetboek;

“Evenement”:

Ieder evenement, waaronder mede te verstaan een festival, dat georganiseerd wordt door A-Way Events & Wellness B.V. in Nederland voor haar  rekening  en  risico  en  waarvoor A-Way Events & Wellness B.V.  de  onderhavige voorwaarden gebruikt jegens Bezoekers;

“Product”:

Een  product  dat  door  A-Way Events & Wellness B.V.  wordt  aangeboden  aan  de Bezoeker  op  de Website dat kan bestaan uit een digitaal (niet fysiek) product zoals een e-ticket dan wel een Merchandise product;

“Merchandise”:

Een  fysiek  product,  zoals  een  kledingstuk, voorzien  van  een  merk,  naam,  logo  of enige artiestennaam van of in beheer van A-Way Events & Wellness B.V. , welk product via een marktkraam A-Way Events & Wellness B.V. wordt verkocht, op welke koop bepaalde specifieke voorwaarden van toepassing zijn;

“Streaming”:

Via  het  internet  middels  een  verbinding door  de computer  van  de  Bezoeker beluisteren, afspelen en/of bekijken van een bestand op de Website, zonder dat bestand te transporteren naar de computer van de Bezoeker.


Artikel 4: Wijziging voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Een gewijzigde versie wordt alsdan op de Website gepubliceerd. Vanaf  de  datum  van publicatie  gelden alsdan  de  gewijzigde voorwaarden.  Indien de Bezoeker  de gewijzigde voorwaarden  niet wenst te accepteren  dient deze het gebruik en bezoek van de Website of het afnemen van producten of diensten van A-Way Events & Wellness B.V. meteen te staken.

 

HOOFDSTUK 2 PRIVACY BEPALINGEN EN REGISTRATIE BEZOEKER

Artikel 5: Privacy bepalingen

5.1       

De  privacybepalingen   in  deze  algemene voorwaarden  komen  overeen  met het ‘privacybeleid’ zoals dat op iedere website A-Way Events & Wellness B.V. ook apart wordt gehanteerd en bekend gemaakt.

5.2       

A-Way Events & Wellness B.V. respecteert de privacy van iedere Bezoeker en draagt er voor zorg dat de persoonlijke informatie van de Bezoeker vertrouwelijk wordt behandeld en dat daarmee zorgvuldig wordt omgegaan.

5.3         

De gegevens  van de Bezoeker  worden  door A-Way Events & Wellness B.V. opgeslagen  en gebruikt  om  de  levering van  Producten   en aanverwante diensten  zo  snel en gemakkelijk te laten verlopen als mogelijk en aldus enige overeenkomst uit te voeren.

5.4      

Daarnaast worden de gegevens van de Bezoeker van een Website opgeslagen en gebruikt voor zover de Bezoeker zich heeft aangemeld binnen een forum, binnen het delen  van gegevens  in de omgeving  van een sociaal  medium zoals  Facebook  of Twitter en  voor  het  versturen  van  een  nieuwsbrief. Tevens  worden  de  gegevens gebruikt om:

a) de Bezoeker te informeren over vragen die deze heeft gesteld;

b) materiaal,  een Product of informatie  toe te zenden waar de Bezoeker  om heeft verzocht c.q. welke is gekocht;

c) de Bezoeker te attenderen op acties, wedstrijden of contests;

d) om de informatie op de Website voor de Bezoeker aan te passen;

e) voor administratieve afhandeling van transacties en betalingen;

f) voor fraude en inbreuk preventie; voor enig ander wettelijk doel, zoals een verzoek van de overheid of Politie.

5.5     

De Bezoeker die zich heeft geregistreerd geeft daarbij toestemming dat A-Way Events & Wellness B.V. of daaraan gelieerde derden hem informatie kan toezenden per e-mail of per post. A-Way Events & Wellness B.V. zal deze informatie  niet aan een derde partij door De informatie die A-Way Events & Wellness B.V.  van de Bezoeker vraagt (of in de toekomst zal vragen) is niet iedere keer hetzelfde en verschilt naar gelang de toepassing  op de Website.

5.6  

Bij deelname aan de Glow-Run.nl een product van A-Way Events & Wellness B.V. stemt Deelnemer in met het gegeven dat er tijdens het evenement gefilmd en gefotografeerd zal worden. Deze beelden kunnen na afloop mogelijk gebruikt worden voor redactionele en commerciële doeleinden.

 

Artikel 6: Diensten door derden en privacy

6.1    

Op  de  Website  A-Way Events & Wellness B.V.  worden  soms  diensten  of aankopen aangeboden  door  derden, waarbij de Bezoeker  doorklikt  naar  de website  van die derde partij. Hierop ziet Hoofdstuk 4 Diensten door Derden van deze algemene voorwaarden.  Of  de  Bezoeker  wordt doorgelinkt  naar  een  derde  website  wordt meestal zichtbaar in de status van de ‘huidige pagina’ die de Bezoeker op het scherm ziet.

6.2     

Het Privacy Beleid van A-Way Events & Wellness B.V. en deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op websites, koopovereenkomsten of diensten geleverd door derden. De Bezoeker  dient zich zelf op de hoogte te stellen van de van toepassing zijn de voorwaarden van de betreffende derde partij.

6.3

Indien op een dergelijke  website van een derde aan de Bezoeker  gevraagd  wordt gegevens in te vullen, geschiedt dat voor eigen risico en geldt voor de Bezoeker het privacy  reglement  en de algemene voorwaarden  van die derde partij, die vermeld zullen staan op de website van deze derde partij. A-Way Events & Wellness B.V. is, behoudens opzet   of   grove   schuld,     nimmer   jegens   de   Bezoeker   aansprakelijk   voor   de handelingen  die  een derde  verricht met  de  gegevens  van  de Bezoeker  of  met betrekking tot de diensten of producten van de derde die al dan niet geleverd zijn aan de Bezoeker. Iedere aankoop, levering, bestelling die de Bezoeker verricht met de derde geldt als een overeenkomst tussen de derde en de Bezoeker, ongeacht of de Bezoeker op de website van de derde komt via de A-Way Events & Wellness B.V. Website.

  

HOOFDSTUK 3 VOORWAARDEN VOOR HET BEZOEKEN VAN  EVENEMENTEN 


Artikel 7: Algemeen

7.1    

De   algemene    voorwaarden    in   dit   hoofdstuk    zijn   van   toepassing    op   alle toegangsbewijzen en vormen derhalve een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten  betreffende verkoop, schenking, en levering van toegangsbewijzen voor de Evenementen, waar en op welke locatie dan ook te houden of gehouden.

7.2     

Door verkrijging en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van  het  Evenement  en/of kennisneming van deze  voorwaarden  via  de  Website aanvaardt  de Bezoeker  de inhoud van deze voorwaarden. Dit geldt ook indien de verkrijging van een toegangsbewijs  op welke wijze dan ook via derden tot stand is gekomen.


Artikel 8: Toegangsbewijs

8.1     

Toegang tot het Evenement  wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig onbeschadigd toegangsbewijs.   

8.2   

De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van A-Way Events & Wellness B.V. . Het toegangsbewijs  geeft de houder recht op bijwonen  van het Evenement.  Alleen  de houder van het toegangsbewijs  die het toegangsbewijs  als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. A-Way Events & Wellness B.V. mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook rechthebbende daarop is. A-Way Events & Wellness B.V. is niet  gehouden   ten  aanzien   van  geldige   toegangsbewijzen   nadere   controle   te verrichten. De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door A-Way Events & Wellness B.V.  dan wel een door de Glow-Run ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.

8.3 

Vanaf  het  moment  dat  het  toegangsbewijs aan  de  Bezoeker  ter  beschikking  is gesteld, rust derhalve op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

8.4     

Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

8.5     

A-Way Events & Wellness B.V. behoudt  zich het recht om een maximum  te stellen  aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen, en de Bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door A-Way Events & Wellness B.V. gestelde maximum te houden.

8.6     

De Bezoeker is gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het Evenement en ieder onderdeel daarvan.

8.7  

De Bezoeker die zijn toegangsbewijs  om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs  ter beschikking stelt en staat er jegens A-Way Events & Wellness B.V. voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

8.8  

Bij  overtreding  door  de  Bezoeker  van  (één of  meer  van)  de  bepalingen  zoals genoemd in Hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden  is A-Way Events & Wellness B.V. gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan A-Way Events & Wellness B.V. , al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van  ongeldig   gemaakte   toegangsbewijzen   hebben   geen   recht   op  restitutie   of compensatie anderszins.

 

Artikel 9: Verboden artikelen

9.1  

Het  is verboden glaswerk, plastic flessen, dranken, etenswaren, drugs, blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen (waaronder  - maar niet beperkt tot – spuitbussen  of CS gas), voor zichzelf of een ander mee te brengen naar - of in bezit te hebben op - de plaats waar het Evenement plaatsvindt,  deze te gebruiken  voor- of gedurende  een Evenement,  op straffe  van inbeslagname. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.

9.2

De Bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld, of kan van het Evenement worden verwijderd en/of  overgedragen aan de Politie. In beslag genomen goederen zullen worden vernietigd.

 

Artikel 10: Ontzegging toegang

A-Way Events & Wellness B.V. houdt  zich  in het algemeen  het  recht  voor  bepaalde personen  de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement   te verwijderen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van A-Way Events & Wellness B.V.  een Bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van A-Way Events & Wellness B.V.  aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere Bezoekers en voor ontkleding tijdens het Evenement (waaronder - maar niet beperkt tot – bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam). Ook indien aannemelijk  is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs,  is A-Way Events & Wellness B.V. gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement  te  ontzeggen. De  Bezoeker  die (verdere)  toegang  tot  het Evenement  is ontzegt  of  van  het Evenement   is verwijderd,   kan  geen  aanspraak   maken op enige vergoeding van schade die hij (mogelijk) hierdoor lijdt.

 

Artikel 11 Film/ en videobeelden

Registratie van het Evenement op een professionele en/of commerciële manier zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming  A-Way Events & Wellness B.V. in  welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen,  filmen en het maken van geluids- en/of beldopnamen, is verboden, als ook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

 

Artikel 12: Eigen risico

20.1

Het  betreden  van  de  plaats  waar  het Evenement  plaatsvindt  waaronder  mede  te verstaan   de  eventuele   pendelbussen   die worden  ingezet  om  de  Bezoeker   te vervoeren naar de entree van het Evenement alsmede het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoeker op eigen risico. A-Way Events & Wellness B.V.  kan in dit verband dan ook niet aansprakelijk gehouden worden, uitgezonderd  het eventuele geval dat er sprake zou zijn van grove opzet of bewuste roekeloosheid van (de leiding van) de Glow-Run ofwel A-Way Events & Wellness B.V. 

20.2

In het geval van schade, een ongeval of diefstal van eigendommen kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld. Deelnemer dient hiervoor zelf een verzekering te hebben afgesloten.

20.3  

De  Bezoeker  is  er  uitdrukkelijk  mee bekend dat  er  tijdens  het  Evenement  luide muziek ten  gehore  wordt gebracht A-Way Events & Wellness B.V. geeft  de  Bezoekers  het advies om het gehoor tijdens het Evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

 

Artikel 13: Programma

A-Way Events & Wellness B.V. zal er naar streven  dat het programma  van het Evenement  zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen  daarin  en  schade welke daardoor voor Bezoekers  en/of derden mocht ontstaan. A-Way Events & Wellness B.V.  is niet aansprakelijk  voor de inhoud en de wijze  van uitvoeren  van  het  programma   van het Evenement,   waaronder  uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Er kunnen veiligheidscamera’s aanwezig zijn op het Evenemententerrein.

 

Artikel 14: Nadere voorschriften

14.1     

De Bezoeker van het Evenement  is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van A-Way Events & Wellness B.V., de vervoerder  die het pendelverkeer  uitvoert, de exploitanten  van de plaats  waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden.

14.2 

Bij  overtreding  van  een  gebod  of  verbod volgt  onmiddellijk  verwijdering  van  de Bezoeker door het ordepersoneel.  Voor ieder Evenement  kunnen specifieke  regels gelden voor het Evenemententerrein  of de lokatie, welke regels ter plaatste kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook op de Website van De Glow-Run of App van de Glow-Run vooraf kenbaar gemaakt.

 

Artikel 15: Overmacht

In  geval  van  overmacht  in  de  ruimste  zin des woords,  waaronder  in  dit  verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden   etc.,  heeft A-Way Events & Wellness B.V. het  recht  het  Evenement   te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het Evenement te annuleren.

 

Artikel 16: Annulering of verschuiving

16.1       

A-Way Events & Wellness B.V. is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel  door  verschuiving   zoals hierboven   vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement als bovenbedoeld,  zal A-Way Events & Wellness B.V.  hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven. Uitsluitend in geval van annulering zal A-Way Events & Wellness B.V.  het entreegeld, maar niet de bespreekgelden/administratiekosten aan de Bezoeker op zijn verzoek restitueren.

16.2     

Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden  binnen een redelijk termijn welke plaatsvindt na de datum van het geannuleerde Evenement,  op vertoon door de Bezoeker van een geldig toegangsbewijs, op en aan de door A-Way Events & Wellness B.V.  (dan wel de partij die betaling voor het ticket heeft afgehandeld) aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen.

 

Artikel 17: Beeld- en geluidsopnamen

17.1

A-Way Events & Wellness B.V. is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement en de Bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar  te  (doen)  maken  in  welke  vorm en  op welke  wijze  dan  ook.  Door  de verkrijging van een toegangsbewijs van het Evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement  verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk  toestemming  tot het  maken van  voornoemde   opnamen   en  de bewerking,   openbaarmaking   en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat A-Way Events & Wellness B.V. enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

17.2     

De  Bezoeker  doet  hierbij  onherroepelijk afstand  van  enig  belang  dat  hij/zij  zou kunnen  hebben  in  voornoemde opnamen. Voor  zover  de  Bezoeker  enig  naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht  toekomt op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan A-Way Events & Wellness B.V. en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen.

 

Artikel 18: Alcohol

Evenement is voor alle leeftijden. Tijdens het evenement zal er alcoholhoudende drank aanwezig zijn, maar er zal enkel worden geschonken aan diegene die 18 jaar en ouder zijn. Organisatie houdt zich het recht voor diegene die zich niet aan deze regel houden van het terrein te verwijderen en een boete te geven.


 

Artikel 19: Identificatie

Deelnemer is verplicht zich te kunnen identificeren om de Organisator in staat te stellen te voldoen aan wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen waaronder de verplichtingen van het niet verstrekken van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar.Artikel 20: Festival

Alle voorwaarden  van dit hoofdstuk  zijn uitdrukkelijk ook van toepassing  op een Festival georganiseerd   A-Way Events & Wellness B.V. 

 

HOOFDSTUK 4 VOORWAARDEN VOOR TE LEVEREN DIENSTEN OF PRODUCTEN DOOR DERDEN

Artikel 21: Betaling van e-tickets

Bij een aankoop door de Bezoeker van een e-ticket voor een Evenement van A-Way Events & Wellness B.V. wordt de betaling voor dit Product doorgaans afgehandeld voor A-Way Events & Wellness B.V.  door een derde partij. Deze derde partij  hanteert doorgaans  ook eigen  algemene voorwaarden ten op zichte van de Bezoeker als koper van het toegangsbewijs.  Op een e- ticket zijn dan zowel de algemene (betalings)voorwaarden van de desbetreffende derde partij als de onderhave algemene voorwaarden van A-Way Events & Wellness B.V. van toepassing.

Artikel 22: Aanbod standhouders op een Evenement

De  Bezoeker  van  een  Evenement  van  A-Way Events & Wellness B.V.  kan  op  dat Evenement producten of diensten krijgen aangeboden door derden/standhouders, zoals dranken of etenswaren, merchandise artikelen of andere producten zoals zonnebrillen of kleding of aanbieders van kermisattracties. Hoewel A-Way Events & Wellness B.V. deze standhouders met zorg uitkiest, is A-Way Events & Wellness B.V. geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze   derde   partij.   A-Way Events & Wellness B.V.    die   het   Evenement   organiseert   is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit het door de Bezoeker aankopen of afnemen van een product of dienst, waaronder een kermisattractie  van deze derde. De Bezoeker  vrijwaart  A-Way Events & Wellness B.V. van enige aanspraak  voor kosten of schade  die voort zou kunnen vloeien uit een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde partij. De eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde partij zijn steeds opvraagbaar bij deze derde partij.

 

HOOFDSTUK 5: SLOTBEPALINGEN  

Artikel 23       Nadere gebruiksregels

21.1     

De  Bezoekers   van  de  Website   zijn  steeds verplicht   zich  te  houden   aan  de voorschriften en/of wijzigingen daarvan en eventuele aanwijzingen en gebruiksregels van A-Way Events & Wellness B.V. zoals die zijn gepubliceerd op de Website.

21.2

Voor zover de Bezoeker van de Website zich niet en/of niet volledig en/of tijdig aan de gebruiksregels  heeft gehouden kan  A-Way Events & Wellness B.V. ,  afhankelijk  van  de concrete   omstandigheden,   haar verplichtingen   opschorten of  de overeenkomst ontbinden  zonder  tot  enige schadevergoeding   verschuldigd  te  zijn  dan wel  de nakoming vorderen.

 

Artikel 24: Informatie op de Website

Hoewel A-Way Events & Wellness B.V. grote zorg en aandacht aan de informatieverschaffing  op de Website besteed, kan zij geen garantie geven met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie en is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van gebruik daarvan. Voor zover er links op de Website staan naar aanbiedingen, Producten, materiaal of een website van een derde, A-Way Events & Wellness B.V. niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de werking van die link, de toegang en de inhoud van de informatie van een dergelijke website.

Onverminderd  haar  eventuele  andere rechten  heeft  A-Way Events & Wellness B.V. in geval  van overmacht het recht om de uitvoering van enige overeenkomst op te schorten dan wel buitenrechtelijk   te ontbinden, zonder  dat  zij  tot betaling  van enige schadevergoeding gehouden is. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke A-Way Events & Wellness B.V. niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld krachtens de wet, een rechtshandeling of naar de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen.

 

Artikel 25: Aansprakelijkheid voor informatie

24.1 

A-Way Events & Wellness B.V. is nimmer aansprakelijk  jegens  de Bezoeker  of derden voor fouten, gebrekkige informatie of gegevens op enige Website tenzij vanwege opzet of bewuste  roekeloosheid  jegens  de Bezoeker.  A-Way Events & Wellness B.V. en aan  haar gelieerde ondernemingen  of betrokken derden bij de uitvoering van enige dienst of overeenkomst zullen nimmer aansprakelijk zijn voor schade, kosten, winstderving, verlies,  vervolgschade, verlies van  privacy  of  verlies  van  data  voor  enig direct  of indirect gebruik of de werking van de Website.

24.2 

A-Way Events & Wellness B.V. garandeert  de Bezoeker  uitdrukkelijk  niet  dat  de  Website, onderdelen daarvan of functies daartoe behorend steeds vlekkeloos functioneren, conform de beschrijving functioneren  of te gebruiken zijn. Vanwege de verbinding via internet en daarmee de connectie met vele onbekende derde internetgebruikers  en mogelijk  aanvallen  van  hackers  of  anderen kan  A-Way Events & Wellness B.V.   evenmin instaan dat de Website of de door haar gebruikte server steeds vrij zullen zijn van virussen, bugs of andere fouten of gebreken. De Bezoeker dient zelf tevens redelijke maatregelen  te  nemen  zodat  diens computer  is  beschermd  tegen  virussen  en dergelijke.

 

Artikel 26: Rechten intellectuele eigendom

25.1

Al hetgeen is gepubliceerd op de Website of wat daartoe behoort, inclusief muziekbestanden, artiesten- en labelnamen, Streamings, software, ontwerpen, tekeningen, logo’s en merken behoort tot het intellectueel eigendom van A-Way Events & Wellness B.V. of enige licentiegever daarvan op grond van de wet of een overeenkomst.

25.2 

Bij  een  geconstateerde  overtreding  van een Bezoeker  van  de  wettelijke  regels behoudt A-Way Events & Wellness B.V. zich het recht voor hiervan de rechthebbende  op de hoogte te stellen, die juridische actie zal kunnen instellen jegens de Bezoeker.

 

Artikel 27: Conversie

Voor  zover  enige  bepaling  in  deze voorwaarden in strijd  mocht  zijn  met  enig wettelijk voorschrift  tast dit  de overige bepalingen  van  de  voorwaarden niet aan. De betreffende bepaling komt te vervallen en daarvoor in de plaats zal een bepaling worden opgenomen die naar inhoud en aard zo dicht mogelijk bij de te vervangen bepaling komt en wettelijk wel is toegestaan.

 

Artikel 28: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene  voorwaarden  is Nederlands recht van toepassing.  Bij uitsluiting  is de Rechtbank   Den Haag   bevoegd   om   van   geschillen   over   deze   
voorwaarden,   een overeenkomst of de uitvoering daarvan kennis te nemen.

 

Facebook

Twitter